Τι είναι δασικός χάρτης

1156

Οι δασικοί χάρτες είναι χάρτες οι οποίοι δείχνουν ποιες εκτάσεις από το 1945 έως και σήμερα είναι, δασικές, χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής μη δασικής είτε και συνδυασμός δασικής και μη δασικής έκτασης.

Πως χαρακτηρίζονται

με το γράμμα Δ χαρακτηρίζονται οι δασικές εκτάσεις

με το γράμμα Χ οι χορτολιβαδικές εκτάσεις

με το γράμμα Α άλλες μορφές (μη δασικές)

Κάθε έκταση θα έχει πάντα δύο γράμματα να την χαρακτηρίζουν ένα γράμμα για την κατάσταση της το 1945 και ένα γράμμα για την κατάσταση της σύμφωνα με τους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου της περιόδου 2007-2009. Για παράδειγμα μια έκταση έχει τα χαρακτηριστικά ΔΑ σημαίνει πως το 1945 ήταν Δασική και σήμερα Άλλης μορφής.

Οι συμβολισμοί που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες είναι

για τις Δασικές εκτάσεις: ΔΔ (ανέκαθεν δασική έκταση), ΑΔ (δασωμένη έκταση άλλης μορφής), ΔΑ (εκχερσωμένη δασική έκταση)

για τις Χορτολιβαδικές: ΧΧ (ανέκαθεν χορτολιβαδική έκταση), ΧΑ (εκχερσωμένη χορτολιβαδική έκταση, ΑΧ ( εγκαταλελειμμένη έκταση)

για μη Δασικές εκτάσεις: ΑΑ (ανέκαθεν άλλης μορφής)

για χαρακτηρισμένες εκτάσεις με Πράξεις του Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών: ΠΑ (πράξεις άλλης μορφής- μη δασική ), ΠΧ (πράξη χορτολιβαδική), ΠΔ (πράξη δασική).

για αναδασωτέες εκτάσεις: ΑΝ (αναδασωτέα έκταση).

Πότε υποβάλλω αντίρρηση

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections)ο καθένας μπορεί να εντοπίσει την έκταση. Αν όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή μπορεί κατα κύριο λόγο να απευθυνθεί στο μηχανικό του ή σε κάποιον μηχανικό ή δασολόγο της ευρύτερης περιοχής του. Αν η περιοχή του έχει χαρακτηριστεί ΑΑ ή ΠΑ τότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, σε όλες όμως τις υπόλοιπες περιπτώσεις «ΔΔ», «ΔΑ», «ΑΔ», «ΠΔ», «ΑΝ», «ΧΧ», «ΧΑ», «ΠΧ», θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση εντός 105 ημερών από την ημέρα ανάρτηση τους στους δασικούς χάρτες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις διεκδικούνται από το δημόσιο.

Αντιρρήσεις υποβάλλονται για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία ξεχωριστά, σε περιπτώσεις που κάποιος έχει περισσότερα από ένα ακίνητα τα οποία επηρεάζονται θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστά το ειδικό έντυπο περί αντίρρησης. Συνεπακόλουθο είναι να καταβάλλει ξεχωριστά και το ειδικό τέλος που αναλογεί στην κάθε έκταση.

Τρόποι υποβολής αντίρρησης

Δύο τρόποι υποβολής αντίρρησης υπάρχουν ο ηλεκτρονικός και η παράδοση αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης δασών που ανήκει το ακίνητο.

Όταν οι αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, αλλά και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται και αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. cd, κ.λπ.), στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που ορίζεται αρμόδια για την πρόσκληση υποβολής ηλεκτρονικών αντιρρήσεων. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Οι αντιρρήσεις κατατίθενται και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δασών της εκάστοτε περιοχής. Στη περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στη περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει & καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Προϋποθέσεις για την υποβολή αντίρρησης

 Προκειμένου να υποβάλετε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

 1. Να γνωρίζετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει μόνο την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας (και όχι τη συνολικά φερόμενη ως ιδιοκτησία) και το εμβαδόν της συγκεκριμένης έκτασης.

2. Να προσκομίσετε τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον σας (εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα) και να τεκμηριώσετε την αντίρρησή σας.

3. Να προσκομίσετε τα στοιχεία που πιστοποιούν την πληρωμή του αναλογούντος ειδικού τέλους για την υποβολή αντίρρησης.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) και τη διατύπωση της αντίρρησης

 Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον. Ενδεικτικά: 1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.), 2. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ. Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή. Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ. Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους.

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ)

****Σημείωση: Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης.

 

 

 

 

 

 

Καταβολή & Απόδοση Ειδικού Τέλους Άσκησης Αντιρρήσεων

 

Το τέλος θα κατατίθεται στον λογαριασμό 26671-8, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως έσοδο υπέρ του «Ειδικού Φορέα Δασών».

 

 

 

 1. Επισημαίνεται ότι στα αντίστοιχα τριπλότυπα θα υπάρχει ένδειξη «Πράσινο Ταμείο – Ειδικός Φορέας Δασών – Ταμείο Δασικών Χαρτών» και αιτιολογία «Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ……………………………………(τοπική/ δημοτική κοινότητα) Δήμου…………. Νομού………… ».

 2. Το τέλος μπορεί να κατατίθεται σε όλες τις ΔΟΥ.

 

Πόσο κοστίζει το τέλος.

Έκταση σε τ.μ.

Ποσό σε ευρώ

<=100

10

<=1.000

40

>1.000<=5.000

90

>5.000<=10.000

180

>10.000<=20.000

350

>20.000<=100.000

700

>100.000<=300.000

1400

>300.0000

3300

 

περιπτώσεις που εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντίρρησης

 

1.οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων


2. οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό.


3.οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό.


4.οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού.
5.οι περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.

Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σας κάντε μια επίσκεψη στον μηχανικό ή το δασολόγο της περιοχής σας.

 

Μαζαράκης Θεόδωρος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.