Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την Τρίτη 16 Απριλίου

697

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τρίτη 16 Απριλίου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η/2019 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 4η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψηφιοποίηση όλου του αρχείου των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

 

2.Ψηφιοποίηση των αποφάσεων ονοματοδοσίας, διορθώσεις, αντιστοίχιση και επικαιροποίηση όλων των οδών της πόλεως του Αγρινίου. Έκδοση σχετικού χάρτη πόλης Αγρινίου και ευρετηρίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

 

                                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ