Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

535
Τη Δευτέρα 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019στις 19:00μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Περί εξώδικου συμβιβασμού. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 296/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  κ. Φαρμάκης).
 
 1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης πράξης και διαδικασίας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σχεδίου πόλης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών,που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
4.      Έγκριση αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656τ.Β/27-8-2018) και ισχύει για την υλοποίηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ, Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033223 και προϋπολογισμό 2.155.000 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
6.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 
8.      Μίσθωση κάδων για συγκέντρωση μπαζών κ.λπ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).
9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 1. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 
 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για σύναψη χρησιδανείου με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την παραχώρηση χρήσης έκτασης (γηπέδου) στη θέση «Ρουπακιά» στα όρια των οικισμών εργατικών κατοικιών Αγρίνιο IVα, Αγρίνιο IVβ και Αγρίνιο VII.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου  2018  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).
 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1Α/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής  κ. Παπαναστασίου).
 
 1. Τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1Β/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής  κ. Παπαναστασίου).
 
 1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και του Δήμου Αγρινίου  για την υλοποίηση της πράξης «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Αιτ/νιας (Φάση Β)»  και ακύρωση της με αριθμό 229/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Αποδοχή από το Δήμο Αγρινίου (ως Φορέας υλοποίησης) της ανάληψης της αρμοδιότητας υποβολής πρότασης και υλοποίησης της πράξης: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Αιτ/νιας (Φάση Β΄)» για λογαριασμό του Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας και έγκριση σύναψης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α.  κ. Στούπας).
 
 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, με θέμα:«Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, με θέμα:«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α., με θέμα:  «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α.».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Παπαγεωργίου).
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α., με θέμα:«Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2019».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Παπαγεωργίου).
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α., με θέμα:«Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2019».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Παπαγεωργίου).
 
 1. Έγκριση οφειλομένων  δαπανών παρελθόντων οικονομικών  ετών  (Π.Ο.Ε).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 
 1. Ορισμόςυπευθύνου λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας Ελλάδος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 
 1. Α)Ορισμός ΥπαλλήλωνΤαμείου Δήμου Αγρινίου, (Ταμία και Αναπληρωτή) υπευθύνων για χειρισμό λογαριασμών της τράπεζας Πειραιώς μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής(winbank).
Β) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, υπεύθυνων για χειρισμό λογαριασμού ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ του Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς,  με αριθμό λογαριασμού 6264144611488 μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής(winbank),  βάσει της υπ’ αριθμ. 309/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Γ)Ορισμός ΥπαλλήλωνΤαμείου Δήμου Αγρινίου (Ταμία και Αναπληρωτή),υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα ΑLPHABANK.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στη συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 
 1. Καθορισμός υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες και κατά τις νυχτερινές ώρες εντός του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 32 ή 40 ωρών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).
 1. Καθορισμός υπαλλήλων Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες και κατά τις νυχτερινές ώρες εντός του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 32 ή 40 ωρών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).
 
 1. Συγκρότηση των  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών  παραλαβής  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του  Ν.4412/2016 για το έτος 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 
 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 
 1. Συμπληρωματική κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).
 
 1. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019:
Α)Εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς και μισθώσεων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.
Β) Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 1. Παράταση μίσθωσης περιπτέρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 
 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260, 1260Α στις φερόμενες ιδιοκτησίες Ι. Τζαμούρα, Αν. Σιαλευρή, Γεωργ. Τζαμούρα, επί αιτήσεως Αναστασίας Σιαλευρή».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Ανακατασκευή –Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων Χώρων Υγιεινής W.C. σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 1. Επί αιτήσεων πολιτών υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 
 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
 
 1. Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησηςδιαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στο συνέδριο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις», που θα διεξαχθεί στη Λάρισα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).
 
 1. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για την «φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).
 
 1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας «έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών» Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/19-7-2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).
 
 1. Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-7-2018 έως 31-12-2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).