Στις 28 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί  η 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τιμής μονάδας για απευθείας αγορά ιδιοκτησιών επί της οδού Αριστοτέλους στο ΟΤ 63Β σχεδίου πόλεως Αγρινίου και αποδοχή προσφερόμενου τιμήματος.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

2. Καθορισμός τιμής μονάδας για εξαγορά ιδιοκτησίας των Μαρίας, Ζωής, Βασιλείου, Χαράλαμπου και Χρίστου Πασχέντη επί της οδού Ιωνίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας στο ΟΤ 181 σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Συνεδριάζει 28 Μαρτίου  το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών» και της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

4. Έγκριση διενέργειας μίσθωσης κάδων για συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

5. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 14/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
– Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
– Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

7. Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
– Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

8. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων» ΕΣΠΑ 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

9. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) “Μιχάλης Κούσης” Δήμου Αγρινίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 10.4.15.1.2-3 (Α/Α ΟΠΣ 2451) και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου μαζί με την εισηγητική έκθεση, με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμός 2016 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές χρήσης 2016».
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018».
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018» και της 24/2018 με θέμα: «Συμπλήρωση της 130/2017 Τιμολογιακή Πολιτική 2018».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

15. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

16. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αίτησης για την υλοποίηση χρηματοδότησης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

17. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στη συνδιοργάνωση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα στο Αγρίνιο την Παρασκευή 4 & το Σάββατο 5 Μαΐου 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

18. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

19. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

20. Κατάρτιση προγράμματος για την τουριστική προβολή του Δήμου Αγρινίου, έτους 2018.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

21. Αδυναμία εκτέλεσης του έργου: «Κατεργασία του εδάφους (όργωμα, φρεζάρισμα και ισοπέδωση του εδάφους με χρησιμοποίηση γεωργικού ελκυστήρα και των κατάλληλων παρελκόμενων άροτρο, φρέζα, κύλινδρος κ.λ.π.) στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Αγρινίου για το έτος 2018».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

22. Αντικατάσταση γραμματέως της «Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με ειδικά προβλήματα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

23. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου (Ο.Τ. Γ1179 και 1178) στην φερόμενη ιδιοκτησία Τσιμπουράκη Αθανάσιου» και καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην αρχική ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό (021018), στα Ο.Τ. Κ.Χ. 1178 -1177 – Επέκταση 1991.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

24. Λήψη απόφασης για την διαδικασία ανάδειξης οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4412/2016 για έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

25. Έγκριση διενέργειας και έγκριση μελέτης για την «προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» για τη συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

26. Έγκριση διενέργειας και έγκριση μελέτης για την «προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας» για τη συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

27. Έγκριση διενέργειας και έγκριση μελέτης για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» για τη συντήρηση, βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

28. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού), της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

30. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

31. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας Παναιτωλικού στην ΚΝΕ για το Σάββατο 5 Μαΐου από 3μμ έως 12πμ για την διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).