ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

604
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2019 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών» και της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
2. Έγκριση σύναψης δανείου, ποσού 590.000,00 €, για την αγορά τριών (3) απορριμματοφόρων, έγκριση όρων του δανείου και τοκοχρεωλυτικής δόσης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).
3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2015 – 2016 και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή που θα συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 4, ως ορίζεται στο άρθρο 10 της Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
5. Εξώδικος συμβιβασμός επί δικαστικής διεκδικήσεως ιδιώτη. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση της υπόθεσης της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
7. Έγκριση υποβολής πρότασης: “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 65574/19-11-2018 και τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
9. Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Αγρινίου του υποτομέα των Ο.Τ.Α.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
10. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
11. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηριών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
12. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
13. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
14. Έγκριση Ψηφιακής Στρατηγικής Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
15. Έγκριση υποβολής προτάσεων: 1) «Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου» και 2) «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1 (Α/Α ΟΠΣ 3384 ) και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-01-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 193/29-5-2017 και με αριθμ. 400/24-11-2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καθιέρωση και τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
17. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
18. Έγκριση νέας μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).
19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τριχωνίου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).
20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Κερασόβου, στον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).
21. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).
22. Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης Δ.Κ. Παναιτωλίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παναιτωλίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
23. Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία αποθηκευτικού χώρου Δ.Κ. Καινούργιου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καινουργίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
24. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στέγασης Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
25. Εκμίσθωση κυλικείου νεκροταφείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
26. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου Τ.Κ. Στράτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
27. Διακοπή εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου οδού Μαβίλη Δ.Κ. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
28. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού -Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
29. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2017».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).
30. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).
31. Γνωμοδότηση για τροποποίηση ορίων οικισμού (θύλακα) Γιαννουζίου Δ.Ε. Αγρινίου, Δήμου Αγρινίου για διόρθωση σφάλματος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
32. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (επί αιτήσεως Χρήστου και Στέργιου Γαρουφαλή). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
33. Γνωμοδότηση για τροποποίηση στο Ο.Τ. 97 ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου (σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
34. Έγκριση αποζημίωσης ενοχικού δικαιώματος αυτοτελούς ιδιοκτησίας Χ. Τζάνη & Χ. Σωτηρόπουλου στην οδό Ηρακλείτου στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
35. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
36. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου – Μακρυνείας & Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
37. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- ανακατασκευή γηπέδου Αγίου Κωνσταντίνου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης και συστημάτων τροφοδοσίας τους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
39. Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για την «προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
40. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).