Σε διαβούλευση το πρόγραμμα «Νεολαία 17-27» για την ενδυνάμωση των νέων

989

Σε παρουσίαση της διαδικασίας προδιαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση

των Νέων «Νεολαία ‘17—‘27» προχωρά ο Γενικός Γραμματέας

Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου 

Αντωνόπουλος Γιώργος

 

Την Τετάρτη 2 Αυγούστου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, αίθουσα 3077) για την παρουσίαση της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—27», από τον Γενικό Γραμματέα Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανία Παπαγεωργίου.

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης και, κυρίως, το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2010–2014, στάθηκε σοβαρή τροχοπέδη για πολιτικές και δράσεις που αφορούν στους νέους. Αποτέλεσμα ήταν να υφίστανται αποσπασματικές, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες δράσεις, χωρίς συνολική στρατηγική, χωρίς στόχους και χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να δεσμεύει τόσο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όσο και την ίδια την κυβερνητική και διοικητική ενέργεια. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα καταγράφηκε μια σημαντική μείωση των φορέων που ασχολούνται με την παραγωγή πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών για νέους, με αποκορύφωμα την έμμεση κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και την υποβάθμισή της σε μια απλή Διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Γενικός Γραμματέας, η ελληνική νεολαία αποτελεί μια από εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που βίωσαν (και συνεχίζουν να βιώνουν) με τον πιο δραματικό τρόπο τις συνέπειες της κρίσης, χωρίς όμως ποτέ να λάβει την υποστήριξη που έχει πραγματικά ανάγκη από την Πολιτεία.

Όμως, η νεολαία δεν έχει ανάγκη την υποστήριξη της Πολιτείας μόνο κατά τη συγκεκριμένη οικονομική και πολιτική συγκυρία. Η νεολαία χρήζει προστασίας και ενίσχυσης διαχρονικά και διαρκώς.

Καταδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα για την άμεση σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε οι νέες και οι νέοι της χώρας μας να είναι σε θέση να πραγματώνουν όσα, με ελπίδα και προοπτική, σχεδιάζουν για το μέλλον τους. Κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των νέων στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν.

Το κείμενο που προσδιορίζει το όραμα, τις αρχές και τους στόχους για τους νέους στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους μετασχηματισμούς της νεολαίας και τις κοινωνιολογικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις της θα προετοιμαστεί και θα συνδιαμορφωθεί από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη συμμετοχή των νέων, στη βάση της φιλοσοφίας «από τους νέους, με τους νέους, για τους νέους» και όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών.

«Γι’ αυτό και καλούμε σήμερα όλους τους Νέους και τις Νέες της χώρας μας, καθώς και όλους τους φορείς και τις ομάδες που τους υποστηρίζουν, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μαζί το Πλαίσιο για τον Τομέα της Νεολαίας για τα επόμενα 10 χρόνια. Θέτουμε σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπ’ όψιν στο υπό κατάρτιση κείμενο που θα τεθεί –πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο– σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.» καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου

Τι είναι το «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής

και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»

Είναι το κείμενο που προσδιορίζει το όραμα, τις αρχές και τους στόχους για τους νέους και τις νέες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους μετασχηματισμούς της νεολαίας στο συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο.
Είναι τα διαθέσιμα (ή και τα πιθανά) εργαλεία και προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την επίτευξη των στόχων, αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός με ορίζοντα δεκαετίας.
Είναι οι δείκτες, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εποπτείας και παρακολούθησης που θα υιοθετήσει  η Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να είναι σε θέση: αφενός, να αξιολογεί την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων, δράσεων και προγραμμάτων και, αφετέρου, να προσαρμόζει αναλόγως τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στα βέλτιστα αποτελέσματα.
Είναι η εξειδίκευση και προσαρμογή στα δεδομένα της χώρας μας των γενικών Ευρωπαϊκών αποφάσεων, οδηγιών και προτεραιοτήτων για τους νέους. Ταυτόχρονα όμως είναι και η καταγραφή των αναγκώντων νέων σε τοπικό επίπεδο και η προσπάθεια κάλυψής τους.
Είναι ένα κείμενο που θα προετοιμαστεί και θα συνδιαμορφωθεί, από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη συμμετοχή των νέων – τις συγκροτημένες ή άτυπες μορφές έκφρασής τους – και όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών, στη βάση της φιλοσοφίας «από τους νέους, με τους νέους, για τους νέους».

http://www.dikaiologitika.gr