ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)

522
 • ΠΡΟΣ
 1. ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
 3. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
 4. ΥΠΕΝ
 • ___________________________________________________________
 •  
 • Μετά την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής και με βάση τον νόμο 4519/2018 για την οργάνωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), επαναφέρω την Πρότασή μου την οποία είχα διατυπώσει και στο παρελθόν ως
 • Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αγρίνιο Ανατροπή τώρα – Πολίτες σε Δράση» και η οποία έχει ως κάτωθι:
 • Ο βασικός σκοπός του νόμου, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ως εργαλείο εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
 • Οι ΦΔΠΠ στο σύνολό τους 28, ιδρύθηκαν με βάση το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 και το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η δράση τους είναι κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Στο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, οι ΦΔΠΠ συνέβαλαν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές και στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί υποχρέωση του Κράτους όπως επιτάσσει και το άρθρο 24 του Συντάγματος.
 • Επίσης η λειτουργία τους συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή επιβολής χρηματικών προστίμωναπό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  διαφορετικά αυτό θα ήταν αναπόφευκτο λόγω της  μη ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Νομοθεσίας στο Εθνικό Δίκαιο και η  άμεση συνέπεια θα ήταν η περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Η Κοινοτική Νομοθεσία απαιτούσε την ενσωμάτωση όλων των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σε Φορείς Διαχείρισης, ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης το ΥΠΕΝ δεν αναλαμβάνει να δημιουργήσει νέους εκεί που δεν υπάρχουν και επιδιώκει να καλύψει την εκκρεμότητα αυτή από κάποιους υφιστάμενους και αρμόδιους ΦΔΠΠ που θα αναλάβουν τις «ορφανές» περιοχές Natura 2000 μέσω του νόμου και έτσι να ξεπεράσει την εκκρεμότητα που διαρκούσε για πολλά χρόνια με ότι αυτό συνεπαγόταν θεσμικά και νομικά.
  Αν και έπρεπε οι ΦΔΠΠ να είναι διαχειρίσιμοι ως προς το μέγεθος,  σήμερα έχουν πολύ μεγάλες χωρικές αρμοδιότητες και για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, εντούτοις ελπίζουμε πως επιτέλους θα εκπονηθούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που απαιτούνται καθώς και τα σχέδια διαχείρισης ώστε να καθοριστούν οι δραστηριότητες ανάλογα με τις ζώνες και οι βιότοποι να προστατεύονται ουσιαστικά.
 • Σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων  που επεκτείνεται και στο Δήμο μας, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, τα οποία ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) προτείνω:
 • Επειδή σήμερα δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι Φ.Δ.Π.Π, να συμπεριληφθούν στην αρμοδιότητα – ευθύνη του Φ.Δ.Π.Π. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων όλες οι περιοχές natura 2000 της Αιτωλοακαρνανίας.
 • Επειδή οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες και η έδρα του εν λόγω ΦΔΠΠ δεν είναι κεντροβαρική – δεν είναι στη μέση της περιοχής ευθύνης του,  να δημιουργηθεί Παράρτημα στη λίμνη Τριχωνίδα- στο υπάρχον Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 3 του ν.4519/2018.
 • Το Παράρτημα αυτό  δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για προσλήψεις για τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό – δημιουργία θέσεων εργασίας για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα κλπ, οπότε δύναται να δοθεί και μια τοπική αναπτυξιακή ώθηση.
 • Έτσι χωρίζοντας την περιοχή ευθύνης ως προς την επιχειρησιακή λειτουργία του ΦΔΠΠ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων  θα επιτελείται αποτελεσματικότερα   το έργο του εν λόγω Φορέα προς όφελος των προστατευόμενων περιοχών, στη συγκεκριμένη περίπτωση της λίμνης Τριχωνίδας.

Αγρίνιο, 05/09/2019

Ο Παρεμβαίνων

Δημήτρης Τραπεζιώτης

Δικηγόρος

π. Δήμαρχος Θεστιέων

& Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου