ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

975

 

Θέμα : «Ημερομηνίες Εκλογών –Προθεσμία Εξόφλησης Συνδρομών-

Υπόδειξη εκπροσώπων – Υποβολή Υποψηφιοτήτων – Αριθμός αντιπροσώπων».

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις Επιχειρήσεις – Μέλη του να συμμετάσχουν στις εκλογές που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και ανακοινώνει ότι : 

 1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Κυριακή και Δευτέρα και ώρες 07:00  π.μ.  έως  19:00 μ.μ..
 2. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 09-12-2016 και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και του έτους 2016. Ειδικότερα, νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα και φυσικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Προσοχή : Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων, λήγει την 31-10-2017 και δεν θα δοθεί παράταση.

 1. Η Eκλογική Eπιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας), που πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία, αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους (διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ.) θα υποβληθούν μέχρι 01/12/2017.

Ειδικότερα καλεί :

 • Τις ΟΕ και ΕΕ, που έχουν τρεις και άνω ομόρρυθμους εταίρους, να επιλέξουν και να υποδείξουν μέχρι δυο ομόρρυθμους εταίρους στην Ο.Ε. και στην Ε.Ε. ένα ομόρρυθμο μέλος και ένα ετερόρρυθμο μέλος που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 • Τις Ε.Π.Ε, και στις Ι.Κ.Ε. που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, να επιλέξουν και να υποδείξουν μέχρι δυο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δυο διαχειριστές, είτε ένα διαχειριστή και έναν εταίρο που υποδεικνύεται από την εταιρεία. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δυο απλοί εταίροι).
 • Τις Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ένας εκπρόσωπος ο διαχειριστής.
 • Τις ΑΕ, να επιλέξουν και να υποδείξουν τρεις εκπροσώπους τους, μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ή των ανώτατων διευθυντικών στελεχών τους, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
 • Τους Συν ΠΕ, να επιλέξουν και να υποδείξουν δυο εκπροσώπους τους, (του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους).
 • Τα Yποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων να επιλέξουν και να υποδείξουν έναν εκπρόσωπό τους, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του και
 • Τα Yποκαταστήματα των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να επιλέξουν και να υποδείξουν έναν εκπρόσωπό τους, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή του πράκτορά του ή του αντικλήτου (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας).

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων που έχει συντάξει η εκλογική επιτροπή βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.

Στις ατομικές επιχειρήσεις ειδικότερα το δικαίωμα ψήφου ασκείται αποκλειστικά από το φυσικό πρόσωπο, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης εκπροσώπου.

 1. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψήφιους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, να υποβάλλουν μέχρι 09/11/2017, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 13:30 μ.μ. στην έδρα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 – 3ος όροφος) και στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, στις οποίες επισυνάπτεται απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους 50,00 € ( για κάθε υποψήφιο ) στο ταμείο του Επιμελητηρίου και από την οριζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 3γ, παρ.4, ν.2018/1992, ως τροποποιηθείς ισχύει) και ασυμβίβαστα, (άρθρο 3γ, παρ.3, ν.2018/1992, ως τροποποιηθείς ισχύει).

Οι υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όσοι διαθέτουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και η υπεύθυνη  δήλωση είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

 

 1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96936-1/9/2017 (ΑΔΑ 7ΧΒ7465ΧΙ8-ΞΚΡ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) των τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει ως κάτωθι:
 • Τμήμα Εμπορίου έδρες 10 (δέκα)
 • Τμήμα Υπηρεσιών έδρες 6 (έξι)
 • Τμήμα Μεταποίησης έδρες 12 (δώδεκα)
 • Τμήμα Τουρισμού- Μεταφορών έδρες 2 (δύο)
 • Τμήμα Εξαγωγών έδρες 1 (μία)                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ξενοφών Υφαντής Δικηγόρος Αγρινίου