Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενισχύει την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα- 22,8 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη νέων επενδυτικών προτάσεων

653

Με πόσο 22.855.000 ευρώ που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνική συμμετοχή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενισχύει την επιχειρηματικότητα με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σ’ επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Ήδη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) ως ενδιάμεσου φορέα του έργου και η σχετική απόφαση έχει σταλεί για δημοσίευση στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε έτοιμες τις σχετικές προσκλήσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών προτάσεων», ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Κατσιφάρας. Υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι «η επιχειρηματικότητα, σ’ όλες τις βαθμίδες της αλλά πάντως με προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι κρίσιμος κρίκος για την επανεκκίνηση της οικονομίας και φυσικά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που αυτή την στιγμή είναι κορυφαίος στόχος για την Περιφέρεια μας. Έχουμε μπροστά μας μια σπουδαία ευκαιρία ώστε να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την περιφερειακή οικονομία».

Να σημειωθεί ότι το έργο αυτό κινείται παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ.

Από τα 22,8 εκατομμύρια ευρώ τα 18,3 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και τα 4,8 από εθνική συμμετοχή.

Οι θεματικοί στόχοι που έχουν τεθεί αφορούν:

-Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με ποσό 1.000.000 ευρώ.

-Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με ποσό 3.877.000 ευρώ.

-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με πόσο 15.978.000 ευρώ.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει και ποσό 2.000.000 ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση επενδυτικών δράσεων που θ’ αποβλέπουν στην «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σ’ όλους τους τομείς». Ειδικότερα, θα επιλεγούν δράσεις που στρέφονται στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, ως ενδιάμεσος φορέας, όλο το πλέγμα ενεργειών, από την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων έως την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων.