Παρέμβαση  του Δημήτρη Τραπεζιώτη: τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι

301

Εν όψει της νέας Δημοτικής περιόδου 2019-2023 και της εκλογής του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου που σύμφωνα με το νόμο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου  2021 (δεύτερη θητεία) σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 9 παρ. 4, περ. δ και 64 παρ 1 ν. 3852/2010, θα πρέπει κατ’ αρχάς οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων να ενημερώσουν κυρίως τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους για την διαδικασία εκλογής του Προεδρείου.

Υπενθυμίζω μόνο ότι το Προεδρείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, ως εξής:

(α) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ προέρχεται «από την Παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη».

(β) Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ προέρχεται «από την Παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον Δήμαρχο».

(γ) Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ προέρχεται «από την τρίτη σε εκλογική δύναμη Παράταξη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες Παρατάξεις, πλην αυτών των περιπτώσεων α΄καιβ΄, ο Γραμματέας προέρχεται από την Παράταξη της περίπτωσης α΄.

 Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση αυτή, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.

Περαιτέρω ο νέος Δημοτικός Σύμβουλος θα πρέπει να γνωρίζει και τα παρακάτω:

 • Να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών στις οποίες είναι μέλος.

 • Να διαθέτει πάντα τον απαραίτητο χρόνο και να προετοιμάζεται για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 • Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να μελετήσει τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

 • Να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.

 • Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Επίσης:

 • Δεν μπορεί να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια τουΣυμβουλίου.

 • Δημοτικός σύμβουλος που είναι Αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του Συμβουλίου.

 • Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

 • Εάν είναι Αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

 • Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου, καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου.

Ο δημοτικός σύμβουλος θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει τόσο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας(ΟΕΥ) όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου του (καταστατικά και κανονισμούς λειτουργίας).Επίσης  θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει καλά πως καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός.

Τέλος  πρέπει να γνωρίζει βασικά νομοθετικά κείμενα όπως Αρμοδιότητες των δήμων Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 75,

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 94,
Σύστημα διοίκησης των δήμων

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άρθρα 58 έως 78 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και τον ν. 4623/2019).

Αγρίνιο, 04/09/2019

Ο Παρεμβαίνων

Δημήτρης Τραπεζιώτης

Δικηγόρος

π. Δήμαρχος Θεστιέων

& Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου