Ορίστηκαν οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι δήμου Θέρμου.

413

Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντάρα οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι δήμου Θέρμου.

Είναι οι Kωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Κότσαλος, Κωνσταντίνος Αθανασίου και Γεώργιος Μυζήθρας.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος (με αντιμισθία)

– Μεριµνά για όλα τα θέµατα πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµου, για τη κίνηση των µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
-Συντονίζει σε περίπτωση θεοµηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήµατα του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Θέρµου, Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµου κ.λπ.).
– Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δηµοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του ∆ήµου Θέρµου τόσο µε τα µηχανήµατα του ∆ήµου, όσο και µε την µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων. -Συνεργάζεται µε το αρµόδιο τµήµα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
– Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµου και αναπληρώνει το ∆ήµαρχο σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
– Μεριµνά για όλα τα θέµατα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται µε το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Θέρµου για το σκοπό αυτό.
-Αναλαµβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου και των Κοινοτήτων και συντονίζει το προσωπικό καθαριότητος.
-Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται µε την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρµου και το Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου.
-Παρακολουθεί και συνεργάζεται µε το ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους και τις υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα ανάπτυξης του ∆ήµου.
– Συντονίζει σε συνεργασία µε τους φορείς υλοποίησης, τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την προβολή των δραστηριοτήτων ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου.
-Συνεργάζεται µε το Γραφείο ∆ηµάρχου για τον συντονισµό των σχέσεων του ∆ήµου µε εξωδηµοτικούς φορείς και εισηγείται δράσεις και δραστηριότητες που αφορούν την εικόνα του ∆ήµου.
– Μεριµνά και εισηγείται για την ονοµατοδοσία οδών του ∆ήµου, καθώς και την αδελφοποίηση ∆ήµων και πόλεων.
-Μεριµνά για την έκδοση εντύπων του ∆ήµου.

Κότσαλος Κωνσταντίνος (με αντιμισθία)

– Αρµοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
– Αρµοδιότητες του τοµέα Απασχόλησης.
-Αρµοδιότητες υπευθύνου Οικονοµικών και ∆ιοίκησης του ∆ήµου (Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρµοδιοτήτων. -Αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Την αρµοδιότητα του ΚΕΠ και του Προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
-Αρµοδιότητα να παρακολουθεί την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του ∆ήµου.
-Αρµοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προµήθειες του ∆ήµου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων σχετικά µε τις προµήθειες.

Κωνσταντίνος Αθανασίου (με αντιμισθία)

– Αρµοδιότητες του Τοµέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων
– Αρµοδιότητες Παιδείας και Αθλητισµού
-Αρµοδιότητες συντονισµού µε τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας και µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµου για δηµοτικά και επαρχιακά έργα.
-Αρµοδιότητες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού.
– Αρµοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.

Γεώργιος Μυζήθρας

– Αρµοδιότητες του τοµέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας-Αλιείας .
-Αρµοδιότητα να ελέγχει και να µεριµνά για την επίβλεψη των αναµεταδοτών του ∆ήµου.
– Αρµοδιότητα να µεριµνά για την εξοικονόµηση ενέργειας.
– Αρµοδιότητες άρδευσης, συντήρησης αρδευτικών δικτύων, επεξεργασία και εφαρµογή κανονισµών άρδευσης και λειτουργίας ΤΟΕΒ και αρδευτικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου.
– Μεριµνά για όλα τα θέµατα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του ∆ήµου. -Εκπροσωπεί το ∆ήµο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται µε την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδηµάρχους: 1) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2) ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 4) ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ