Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Πανευρυτανικό Σύλλογο Αιτωλ/νίας

677

Σε σώ­μα συ­γκρο­τή­θη­κε το νέ­ο ΔΣ του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας με­τά τις αρ­χαι­ρε­σί­ες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 17 Φε­βρουα­ρί­ου 2019, στο Α­γρί­νιο.
Σύμ­φω­να με το α­πο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών οι 7 πρώ­τοι σε σταυ­ρούς :

 Μυ­ρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη,  Ρά­πτη Μα­ρί­α,  Χα­ρα­μή Μα­ρί­α,  Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων, Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος,  Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας και  Ντάλ­λης Ιω­άν­νης, κα­τό­πιν προ­σκλή­σε­ως α­πό την πλειο­ψη­φού­σα Καλ­λιό­πη Μυ­ρι­σιώ­τη συ­να­ντή­θη­καν στα γρα­φεί­α του Συλ­λό­γου προ­κει­μέ­νου να συ­γκρο­τη­θούν σε σώ­μα.
Με­τά την α­πα­ραί­τη­τη ψη­φο­φο­ρί­α το νέ­ο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συλ­λό­γου έ­χει ως ε­ξής:

ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Μυρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη
Α­ΝΤΙ­ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος

ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Ρά­πτη Μα­ρί­α

ΤΑ­ΜΙΑΣ: Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας

ΕΙ­ΔΙ­ΚΟΣ ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων
ΚΟ­ΣΜΗ­ΤΟ­ΡΑΣ: Χα­ρα­μή Μα­ρί­α

ΜΕ­ΛΟΣ: Ντάλ­λης Ιω­άν­νης

Στη συ­νέ­χεια σας πα­ρα­θέ­του­με δή­λω­ση της νέ­ας Προ­έ­δρου κας  Μυ­ρι­σιώ­τη:

“ Θέ­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω ό­λους τους Ευ­ρυ­τά­νες, που συμ­με­τεί­χαν στις ε­κλο­γές της 17/2/2019 για την α­νά­δει­ξη νέ­ου Δ.Σ. του ΠΑ­ΝΕΥ­ΡΥ­ΤΑ­ΝΙ­ΚΟΥ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΥ Ν. ΑΙ­ΤΩ­ΛΟ­Α­ΚΑΡ­ΝΑ­ΝΙΑΣ και με ε­ξέ­λε­ξαν πρώ­τη σε σταυ­ρούς προ­τί­μη­σης. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη του  νέου Δ.Σ. που με εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Α­πό τη θέ­ση της Προ­έ­δρου του νέ­ου Δ.Σ. που συ­γκρο­τή­θη­κε, ό­σο και τα υ­πό­λοι­πα μέ­λη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου θα κα­τα­βά­λου­με κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια,  για την α­νά­δει­ξη του Ευ­ρυ­τα­νι­κού στοι­χεί­ου και θα προ­σφέ­ρου­με α­νι­διο­τε­λώς για το κα­λό του Συλ­λό­γου.

Ζη­τού­με την συ­μπα­ρά­στα­ση ό­λων των με­λών του και όλων των φορέων, που δραστηριοποιούνται στα πάτρια εδάφη μας,  με την ε­νερ­γή συμ­με­το­χή τους στις δρα­στη­ριό­τη­τες του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας. Πιστεύουμε οτι θα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγαπημένης μας Ευρυτανίας”.