Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑθλητικάΜε επιτυχία η εκδήλωση- παρουσίαση  του αθλήματος Κανόε-Καγιάκ του Ναυ­τι­κού Ομίλου Τρι­χω­νί­δας...

Με επιτυχία η εκδήλωση- παρουσίαση  του αθλήματος Κανόε-Καγιάκ του Ναυ­τι­κού Ομίλου Τρι­χω­νί­δας (Ν.Ο.Τ.)

Date:

Σχετικά άρθρα

Γιώργος Τζωρτζόπουλος: Ένα έργο με υλικά απο τη Μακρόνησο…

της Καλλιόπης ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στο Αγρίνιο, του...

ΔΙΚΗ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 2η : ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ημέρα πανυγειονομικής απεργίας η σημερινή, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, με...
Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση του Ναυ­τι­κού Ομίλου Τρι­χω­νί­δας (Ν.Ο.Τ.) με τη συμμετοχή της Ελ­λη­νι­κής Ο­μοσπον­δί­ας  Κα­νό­ε Κα­γιάκ.  Ο Ν.Ο.Τ. και η Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ διορ­γά­νωσαν α­πό κοι­νού ημερίδα – παρουσίαση του Αθλήματος Κανόε-Καγιάκ,  στις  19 Δε­κεμ­βρί­ου 2021 η­μέ­ρα Κυ­ρια­κή στις ε­γκα­τα­στά­σεις του Ναυτικού Ο­μί­λου Τριχωνίδας που βρί­σκο­νται στη θέ­ση «ΒΟΥ­ΖΑΣ» του Δ. Δ. Μα­τα­ρά­γκας του Δή­μου Α­γρί­νιου.
Πραγματοποιήθηκαν α­γώ­νες- πα­ρου­σί­α­ση του ο­λυ­μπια­κού ναυ­τι­κού α­θλή­μα­τος Κα­νό­ε κα­γιάκ, α­πό ο­μά­δες αθλητών της Ο­μο­σπον­δί­ας και των Ναυ­τι­κών Ο­μί­λων Τρι­χω­νί­δας, Με­σο­λογ­γί­ου και Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Τους αθλητές συνόδευαν γονείς και προπονητές. Για το καλωσόρισμα σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδροε του Ν.Ο.Τ. κ. Φάνης Γκρέκας. Επίσης χαιρέτισαν οι κ.κ. : Χ. Ζαρκαβέλης αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Αγρινίου, Ιωάννης Σκούρτης Πρόεδρος της  Ελ­λη­νι­κής Ομο­σπον­δίας Κα­νό­ε- κα­γιάκ, Γιαννουλόπουλος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, Αγγελής Γιώργος Πρόεδρος Δ.Δ. Ματαράγκας και Ανδρέας Μουντούρης από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.
Την Εκ­δή­λωση τίμησαν με την πα­ρου­σί­α τους ο Πρόεδρος  της Ελ­λη­νι­κής Ομο­σπον­δίας Κα­νό­ε κα­γιάκ κ. Ιωάννης Σκούρτης, από την ελ­λη­νι­κή ομο­σπον­δία κα­νό­ε κα­γιάκ ο Έφορος Ανάπτυξης Σπρίντ Πέτρος Μερκούρης, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου κ. Χ. Ζαρκαβέλης, ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Ματαράγκας κ. Γ. Αγγελής, ο Εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/μου Ματαράγκας κ. Γιαννουλόπουλος, εκπρόσωπος του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης κ. Λιβανού, ο Εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ματαράγκας π. Στ. Σαλάππας, κα­θώς και το­πι­κοί πα­ρά­γο­ντες της Πε­ρι­φέ­ρειας μας.
Έ­τσι λοιπόν και με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό , όσοι προσήλθαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την εκ­δή­λω­ση και κυ­ρί­ως η νεο­λαί­α να γνω­ρί­σει το ά­θλη­μα του Κα­νό­ε κα­γιάκ α­πό κο­ντά, να το α­πο­λαύ­σουν και να το α­γαπή­σουν.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησαν κεράσματα γλυκά και αναψυκτικά και στον υπαίθριο χώρο ο Ν.Ο.Τ. προσέφερε πλούσιο γεύμα με ψητά κρέατα, λουκάνικα, ψάρια της λίμνης και ποτά στους καλεσμένους.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη εκδήλωση του Ν.Ο.Τ. Οι στό­χοι και τα ο­ρά­μα­τα του Ναυ­τι­κού μας Ο­μί­λου βά­σει των κα­τα­στα­τι­κών του αρ­χών εί­ναι:
Α. Η ί­δρυ­ση Ναυ­τα­θλη­τι­κού Κέ­ντρου στη Λί­μνη Τρι­χω­νί­δα, ό­που ε­δρεύ­ει και ενερ­γο­ποιεί­ται α­θλη­τι­κά και πο­λι­τι­στι­κά ο Ό­μι­λός μας.
Β. Να α­να­πτύ­ξει ό­λα τα ναυ­τι­κά α­θλή­μα­τα στην Λί­μνη Τρι­χω­νί­δα.
Γ . Να α­να­δεί­ξει την με­γα­λύ­τε­ρη και ο­μορ­φό­τε­ρη λίμνη της χώ­ρας μας και των πέ­ριξ αυτής ο­ρει­νών ό­γκων σε “Τό­πο Του­ρι­στι­κού Προ­ο­ρι­σμού”.
Ο Όμι­λός μας έ­χει α­να­πτύ­ξει ως τώ­ρα τα ε­ξής α­θλή­μα­τα:
1.      Κο­λύμ­βη­ση 2. Υ­δα­το­σφαί­ρι­ση 3. Υ­πο­βρύ­χια Σκο­πο­βο­λή 4. Κα­νό­ε Κα­γιάκ και 5. Α­θλη­τι­κή Α­λιεί­α.
Προ­σε­χώς, φι­λο­δο­ξού­με να λει­τουρ­γή­σει και Τμή­μα Κω­πηλα­σί­ας

 

Χορηγοί:
Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας – Π. Ε. Αιτωλ/νί­ας.
Δή­μος Α­γρί­νιου.
Δή­μος Θέρ­μου και
4.Το­πι­κό Συμβού­λιο Δ. Δ. Μα­τα­ρά­γκας.
spot_img

Πρόσφατα άρθρα