Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

863

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017. Πρόκειται για την 3η Ειδική Συνεδρίαση που θα συζητηθούν ο απολογισμός και ισολογισμός εσόδων – δαπανών και τα αποτελέσματα χρήσης για το οικοονομικό έτος 2016. Επίσης μετά τη λήξη της ειδικής συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά όλα τα θέματα είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2017  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

         Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 152/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’  αριθμ.  153/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2017 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο της πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση του συνδημότη μας πρωταθλητή TAEKWONDO Χριστόφορου Καλλιφώνη του Σωτηρίου.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τραπεζιώτης).

 1. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση πυρηνικών στην βάση του Άραξου.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντωνάκος).

 1. Περί της διαχείρισης του νερού της ύδρευσης της πόλεως του Αγρινίου. (Σχετ. Αίτημα Αντιπολίτευσης).

(Ενημέρωση: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.  κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Συγχώνευση Ληξιαρχικών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

     

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μηνών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση υλοποίησης εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και έγκριση σχετικής πίστωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση υλοποίησης δράσης με σκοπό την ενημέρωση φορέων, υπηρεσιών και πολιτών για την λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έγκριση σχετικής πίστωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου  2017  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Τροποποίηση  της υπ’ αρίθμ. 155/2017 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με θέμα: «Έγκριση διενέργειας  προμήθειας θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του έργου: “Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”  με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ 2016ΕΠ001100236 και ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000951».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Παράταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 54718/7-9-2016 σύμβασης με την ACS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.Ε. για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ταχυμεταφορά εγγράφων).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παππαδατών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση Τ.Κ. Παππαδατών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παππαδατών κ. Παναγιώτης Τούρκας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου. (Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11/23-3-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου κ. Παναγιώτης Πολυχρόνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Χορήγηση προέγκρισης επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφαση Δ.Κ. Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας, έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 και έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νέο διώροφο κέντρο αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑΜεΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).                                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ