ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

719

Είμαι στη διάθεση οποιασδήποτε πολιτικής, διοικητικής και άλλης υπηρεσίας της συντεταγμένης πολιτείας να συνδράμω στο έργο της στη κατεύθυνση, γιατί θεωρώ ότι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ.

   Αγαπητοί Αναγνώστες 

Το τελευταίο καιρό πολλές φορές στα άρθρα μου ρωτούσα το Δήμαρχο κ Αποστολάκη και το Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρη, αν όλοι οι Δήμοι που μεταφέρουν σκουπίδια στο ΧΥΤΑ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις . Φυσικά δεν το έκανα τυχαία. Κάτι γνώριζα προφανώς. Απάντηση δεν πήρα.

 Διαβάστε και κρίνετε εσείς. 

Από τη διαύγεια του ΦΟΣΔΑ με ΑΔΑ : ΩΤ30ΟΞΚΚ-ΙΑΦ έχουμε. 

Τη Δευτέρα 8 Μάη 2017 στη Βόνιτσα συνεδρίασε το ΔΣ του ΦΟΣΔΑ. 

 Παρόντες :Ο Πρόεδρος κ Κατσαμπίρης Γεώργιος , ο κ Στούπας Θεόδωρος , Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας, ο Δήμαρχος του Δήμου Ξηρομέρου κ Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο κ Λαϊνάς Κων/νος Δημοτ Σύμβουλος του Δήμου Ξηρομέρου. 

Απόντες: Ο κ Κασόλας Αθανάσιος Δημ Σύμβουλος Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. 

Ο Πρόεδρος κ Κατσαμπίρης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του κατωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 1ο ΘΕΜΑ : Συζήτηση περί οικονομικών εκκρεμοτήτων από τους Δήμου Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας προς τον ΦΟΔΣΑ.

Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο πιο πάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010 προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 

Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος και είπε ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει σαν κύριο αντικείμενο την διαχείριση απορριμμάτων από τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ οι Δήμοι ως οφείλουν πρέπει να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις βάσει τις τιμολογιακής πολιτικής που ισχύει. 

 Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και έχει πραγματοποιήσει τακτικές πληρωμές έναντι οφειλόμενου ποσού και όπως μας διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας κος Αποστολάκης Γεώργιος , σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει ολοσχερής αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας προς τον ΦΟΔΣΑ. 

 Αντιθέτως ο Δήμος Ξηρομέρου έχει οικονομικές εκκρεμότητες από τα έτη 2013-2014-2015-2016 και αυτό κατά συνέπεια δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του ΧΥΤΑ, διότι δεν υπάρχει ταμειακό απόθεμα για την πληρωμή των υποχρεώσεων του απέναντι σε τρίτους. Πρέπει ο δήμος Ξηρομέρου να τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον ΦΟΔΣΑ γιατί διαφορετικά θα πρέπει ο ΦΟΔΣΑ να κινηθεί νομικά απέναντί του και επιπλέον δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχει σήμερα στον δήμο Ξηρομέρου. 

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο κος Ερωτόκριτος Γαλούνης και είπε ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις του Δήμου Ξηρομέρου προς τον ΦΟΔΣΑ και ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητές του η κάλυψή τους. Έχει ζητήσει την λήψη δανείου εξυπηρέτησης από τράπεζα και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της έγκρισής και της εκταμίευσης του. Μετά την λήψη του δανείου θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου και με τον τρόπο αυτό θα πληρωθούν οι οφειλές μέχρι 31/12/2016. Οι οφειλές από 01/01/2017 θα πληρωθούν κανονικά από τον προϋπολογισμό του 2017. 

Ο πρόεδρος κος Κατσαμπίρης πήρε ξανά τον λόγο και είπε ότι όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, διαφορετικά ο ΦΟΔΣΑ πρέπει να κινηθεί νομικά έναντι του Δήμου Ξηρομέρου και επιπλέον δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχει σήμερα στον Δήμο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν όσον αφορά με τα οφειλόμενα που υπάρχουν από τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση. 

  Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να συνεχίσουν να δέχονται τα απορρίμματα από τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου αλλά να γίνει άμεσα η αποπληρωμή τον οικονομικών υποχρεώσεων τους τόσο από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας του υπολοίπου ποσού που οφείλει αλλά και από τον Δήμο Ξηρομέρου μόλις γίνει η λήψη του δανείου το οποίο έχει ζητήσει.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 08/2017

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη

Κατσαμπίρης Γεώργιος 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βόνιτσα 08/05/2017

  Φίλοι Αναγνώστες 

Το ποσό που οφείλει ο Δήμος Ξηρομέρου προς το ΦΟΣΔΑ που έμαθα είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να είμαι καθαρός απέναντι σας. Δεν έχω κανένα στοιχείο, που να μπορώ να το στηρίξω. Κατανοείτε προφανώς τη δυσκολία μου να το ανακοινώσω σήμερα. Η ανακοίνωση του ποσού θα γίνει σε κάθε περίπτωση αλλά με στοιχεία. Φυσικά το ότι στην ανωτέρω απόφαση δεν αναφέρεται ποσό οφειλής ΜΟΝΟ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ανεξάρτητα του ποσού της οφειλής θεωρώ:

1) Ο πρώην αποτυχημένος Δήμαρχος και πρώην Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ Σολδάτος , ο νυν Δήμαρχος κ Αποστολάκης , η πρώην Δημοτική Αρχή, η νυν Δημοτική Αρχή έχουν τεράστιες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (και ίσως όχι μόνο) ΕΥΘΥΝΕΣ. 

2) Ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρης, το μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ κ Στούπας και το μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ κ Κασόλας , πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ από μέλη του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ. 

Με ποιο δικαίωμα κύριοι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν ενημερώσατε ποτέ το ΔΣ του Δήμου μας και κατά συνέπεια τους Δημότες; 

3) Δήμαρχε κ Αποστολάκη, Αντιδήμαρχε Οικονομικών κ Στούπα ενώ συνέβαινε αυτό , εσείς δεν διστάσατε να αυξήσετε τόσο τη τιμή του ρεύματος σε ολόκληρο το Δήμο, όσο και τη τιμή του νερού σε δύο Δημοτικές Ενότητες. Πως μπορείτε να κοιτάτε στα μάτια του Δημότες από σήμερα; 

4) Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ψήφισαν τις αυξήσεις αυτές πως θα μπορούν , να κοιτάνε στα μάτια τους Δημότες από σήμερα; 

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

Α) Υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι ναι ή όχι , από τη πλειοψηφία και τη μειοψηφία στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ; ΟΨΟΜΕΘΑ. 

Β) Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ο Δήμος μας ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ. Δεν το βλέπετε; ΠΑΡΤΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ. 

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ