Δήμος Αγρινίου: Προχωρά η διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές στις Λαϊκές Αγορές

43
ΟΔήμος Αγρινίου προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές στις Λαϊκές Αγορές του και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη. Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές, που επιθυμούν ν’ αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο τμήμα Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων από την Τρίτη 13 έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Ως κενές θέσεις νοούνται θέσεις της λαϊκής που δεν έχουν αποδοθεί σε πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου. Η δε διαδικασία είναι προαιρετική.
Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή, η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών. Η αίτηση χορηγείται απ’ το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων είτε δια ζώσης είτε μέσω email: dtoa@agrinio.gr.
Η αίτηση κατατίθεται υπογεγραμμένη είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: dtoa@agrinio.gr και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση
 • Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η παλαιότητα της άδειας (π.χ. αντίγραφο παλαιάς άδειας)
 • Ενημερότητα του άρθ. 12 του Ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα).
 • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Αγρινίου.
 • Η επιτροπή κατατάσσει τους πωλητές σύμφωνα με την παρ.4γ του άρθρου 66 και αξιολογεί βάσει των κάτωθι κριτηρίων ως εξής:
  -παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,
  -ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια».
Επισημαίνεται ότι:
 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν οι πωλητές μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.
 2. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ.
 3. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή, τηλ.: 2641363526, 2641360585 – δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dtoa@agrinio.gr).