ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ

533

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Υποταγμένοι μόνο… στις ανάγκες της κοινωνίας

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ
1. Συμμετείχαμε όλα τα χρόνια της θητείας μας σε όλες τις συνεδριάσεις – διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των συνδημοτών μας για μια τοπική αυτοδιοίκηση που δεν θα διαχειρίζεται την κρίση των συστημάτων μόνο με ανέξοδα ψηφίσματα. Ήμασταν πάντα παρόντες και σε αντίθεση με άλλους, απόντες ή μόνιμα σιωπηλούς, ποτέ δεν σιωπήσαμε.
2. Τοποθετηθήκαμε πάνω στα θέματα που έφερε η δημοτική αρχή με ρεαλισμό και αρκετές φορές διαμορφώσαμε την ατζέντα των θεμάτων. Εισηγηθήκαμε και υποστηρίξαμε ψηφί¬σματα που αφορούν στη ζωή μας, τεκμηριωμένα και σθεναρά, διαμορφώνοντας νέες πλειοψηφίες. Παράλληλα και χωρίς να αρκεστούμε σε εύκολες «θεσμικές ρητορείες» συμ¬μετείχαμε σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες που η υποστήριξη αυτών των ψηφισμάτων απαιτούσαν.
3. Πήραμε σημαντική οργανωτική ευθύνη σε κινητοποιήσεις μέγιστης σημασίας για την ποιό¬τητα της ζωής μας: για τη σωστή λειτουργία της δημόσιας υγείας του νομού, ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου (στη Μεσοχώρα), ενάντια στους πλειστηριασμούς α’ κατοικίας κ.λπ.
4. Καταθέσαμε συγκεκριμένες, φθηνές και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις για την άρση της επικινδυνότητας της «καρμανιόλας» της εθνικής οδού, οι οποίες ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν και συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν.
5. Αναδείξαμε τη διαχρονική επιχειρησιακή υστέρηση που υπάρχει στο δήμο μας όσον αφο¬ρά στις υποδομές του, (ύδρευση, αποχέτευση, σχολικά κτίρια,…) σε αντίθεση με διακοσμητικές «υπερδομές», στις οποίες όλες οι δημοτικές αρχές ρίχνουν το βάρος (ρυπαρά σιντριβάνια, μη φιλικές πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι, φαραωνικές επεμβάσεις στο ευαίσθη-το οικοσύνολο του πάρκου, προαύλιοι χώροι εκκλησιών κ.λπ.) με αποτέλεσμα την επέκταση του οικιστικού ιστού της πόλης του Αγρίνιου, χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη αυτών των δικτύων ή με την επιμέρους και ελλιπή ικανοποίηση των αναγκών των συνδημοτών μας.
6. Φέραμε στο προσκήνιο τα θέματα των δωρεών και των «απωλειών» που έχουν σημειωθεί, όπως η περίπτωση του αρχείου και των μηχανημάτων των ιστορικών καπναποθηκών Πανα- γόπουλου, που προορίζονταν για την ίδρυση του τόσο σημαντικού για τον τόπο μας Μου¬σείου Καπνού.
7. Απαιτήσαμε τη σύνταξη ενός πλήρους περιουσιολογίου του Δήμου Αγρίνιου, στο οποίο να καταγραφεί όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και το σύνολο των δωρεών που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί σ’ αυτόν.
8. Αποκαλύψαμε το σκάνδαλο με τη δωρεά δημοτικής γης στο ιδιωτικό ίδρυμα της ΕΛΕΠΑΠ και τη μη ανέγερση του Ειδικού Δημόσιου Σχολείου (απαραίτητος όρος της παραχώρησης του οικοπέδου), καταδεικνύοντας έτσι τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες των δημοτι¬κών αρχών για τη δημόσια παιδεία.
9. Αναδείξαμε και αντισταθήκαμε στις καθεστωτικές αντιλήψεις και τα “επικοινωνιακά” προ¬γράμματα ΕΣΠΑ, που συχνά κατευθύνονται σε δράσεις ανώφελες για την κάλυψη πραγμα-τικών κοινωνικών αναγκών και τα οποία υπηρετούνται με ιδιαίτερο ζήλο από όλες τις έως τώρα δημοτικές αρχές.
10. Οργανώσαμε ένα τριήμερο αλληλεγγύης με τη συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και ειδών υγιεινής, ως ελάχιστη πράξη αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες της Συρίας, με παράλλη¬λη ανοιχτή συζήτηση και ενημέρωση για το θέμα, από μέλη του Συντονιστικού για το προσφυγικό – μεταναστευτικό, μέλους του Δικτύου Υποστήριξης Προσφύγων Λαυρεωτικής (ΔΥ Π ΛΑ), καθώς καιτου ούριου πρόσφυγα Bakar Albakar.
11. Φέραμε – η μόνη δημοτική παράταξη που το έπραξε – ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση για εναλλακτική και καινοτόμο διαχείριση των απορριμμάτων.
12. Αναμοχλεύσαμε την ιστορική μνήμη της πόλης μας:
α) εκδώσαμε τρία επετειακά ημερολόγια, για τα έτη 2017,2018 και 2019 τα οποία αφορούσαν αντίστοιχα στο μεγάλο τραύμα της εκτέλεσης των 120 μαρτύρων της Μεγάλης Παρασκευής του 1944, στο καπνεργατικό κίνημα της πόλης μας κατά το Μεσοπόλεμο και την ΕΑΜική Λαϊκή Αυτοδιοίκηση του Αγρίνιου από το Σεπτέμβρη του’44 μέχρι το Μάρτη του ’45.
β) απαιτήσαμε από τη δημοτική αρχή να αποδώσει στο γεγονός της θυσίας των 120 την τιμή που του αρμόζει και τιμήσαμε για δυο συνεχόμενα χρόνια τη λησμονημένη επέτειο της απελευθέρω-σης της πόλης μας από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, το Σεπτέμβρη του 1944, με σειρά εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε αυτές των εμβληματικών προσώπων του Μανώλη Γλέζου καιτου Δημήτρη Παπα-χρήστου.
13. Κοινοποιήσαμε το θέμα της παράνομης κατακράτησης κατά 80% της τιμής του κυβικού μέ¬τρου του νερού για δυο συνεχόμενα χρόνια, όταν όλοι οι άλλοι σιωπούσαν, επιτρέποντας έτσι στη ΔΕΥΑ να δημιουργήσει ένα τεράστιο αποθεματικό και αποδεικνύοντας ότι ο τρόπος λειτουργίας της είναι πέρα και μακριά από τις κοινωνικές ανάγκες.
14. Ενανιιωθήκαμε (με εξώδικη μάλιστα διαμαρτυρία) από τις αρχές του 2015 στη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου μας προς την Τράπεζα της Ελλάδος, δείχνοντας ότι πρόθεση των κυβερνώντων είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των δανειστών και όχι της κοι-νωνίας. 15. Εναντιωνόμαστε στα ψίχουλα με τα οποία χρηματοδοτεί τους δήμους ο κρα¬τικός προϋπολογισμός, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, με τρόπο παράνομο και αντισυντα¬γματικό.
16. Διαφωνούμε με την εφαρμογή ελαστικών σχέσεων εργασίας δημιουργώντας μια φιλαν-θρωπική καιφιλοδωρηματική αντίληψη του μισθού και της αμοιβής, η οποία εύκολα δη- μιουργείπελατειακές σχέσεις με την εκάστοτε δημοτική αρχή.
17. Στεκόμαστε απέναντι (και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο), σε όλους εκείνους που με τις ψήφους και τις πολιτικές επιλογές τους μοιράζουν απλόχερα τη βαρβαρότητα στις μέρες μας.
18. Αυτοδιοίκηση για μας σημαίνει άμεση δημοκρατία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι προϋπο-λογισμοί θα γίνουν συμμετοχικοί, και η κοινωνία των κατοίκων-θεατών θαμεταβληθεί σε κοινωνία ενεργών-δημοτών.
19. Κυρίαρχο όργανο ενός Δήμου είναι για μας οι λαϊκές συνελεύσεις των δημοτών του, τις
οποίες τα θεσμοθετημένα διοικητικά όργανα του δημάρχου καιτου δημοτικού συμβουλί¬ου οφείλουν να τις υπηρετούν. Οι απολογισμοί πρέπει να είναι ουσιαστικοί και να μην γίνονται μπροστά σε άδεια καθίσματα, αλλά σε κάθε δημοτική κοινότητα και γειτονιά, δί¬νοντας λόγο και αποφασιστική δυνατότητα στους πολίτες να παρέμβουν και να διαμορ¬φώσουν τις αποφάσεις.
20. Επιτυχία για μας δεν είναι τα αξιώματα και οι θέσεις. Θα έχουμε πετύχει τους στόχους μας, αν με τη συμμετοχή μας στις τοπικές εκλογές αυξήσουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας για μια αξιοβίωτη ζωή με μέτρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τρόπο διαφορετικό α-πό την κανονικότητα, που μας έχει επιβληθεί.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…