Αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

52
Αφορά τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Οι αναθεωρημένοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τις κρατικές ενισχύσεις με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε., ιδίως την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.), καθώς και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παρατείνει για ένα έτος την ισχύ του λεγόμενου κανονισμού της για την αλιεία «de minimis».
Διαβάστε περισσότερα στο e-ea.gr