10 ερωτήσεις και απαντήσεις για την προστασία της 1ης Κατοικίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

680
 
Του Κωνσταντίνου Μ. Τζίκα*

 
www.tzikas-lawfirm.gr
Την 1η Ιουλίου 2019 ανοίγει τις πύλες της η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) για να υποβάλλουν οι δανειολήπτες που έχουν καθυστερούμενες οφειλές προς τις τράπεζες αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους εν προκειμένω για την προστασία της κύριας κατοικίας τους.
Τι προβλέπει ο νόμος 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας; Ποιοι μπορούν να υπαχθούν; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο δανειολήπτης για να υποβάλλει την αίτηση του άρθρου 72; Ποιος είναι ο έλεγχος που γίνεται πριν την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα; Μπορεί να προσφύγει ο αιτών δανειολήπτης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του εάν δεν γίνει δεκτή η πρόταση ρύθμισης του δανείου του από τους πιστωτές του; αυτά και άλλα πολλά θα απαντηθούν παρακάτω σχεδόν αυτολεξεί, ήτοι όπως δημοσιεύθηκε ο ανωτέρω νόμος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
1η  Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας; (άρθρο 68)
Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία της κύριας κατοικίας του, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 2η Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας; (άρθρο 68)
Ο δανειολήπτης για να αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ την ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών του είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 β) Δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής κλπ.
 γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
 ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
 στ) Οι καταθέσεις κλπ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
 ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6.
 η) Οι οφειλές του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή και τις 100.000 ευρώ αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Στο σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, στα ανωτέρω ποσά λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
Να σημειωθεί οτι δεν ρυθμίζονται με το παρόντα νόμο οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.
3η Πού υποβάλλεται η αίτηση; (Άρθρο 72)
 
Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Μέρος, με εξαίρεση την προσφυγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου εάν δεν ευοδωθεί η αίτηση, διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).
4η Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση; Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης;
 1. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 1. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
 1. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 78.
 1. Η αίτηση περιέχει:
 α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ κλπ.
 β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
 γ) Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.
 δ) Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή κλπ.
Σε κάθε περίπτωση ο,τι άλλο ζητείται μέσω της φόρμας στην ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Πέραν των όσων υποχρεωτικών δικαιολογητικών ζητούνται να υποβληθούν στην πλατφόρμα, εκτός των φορολογικών στοιχείων που ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί από τον αιτούντα 1ον δήλωση ότι δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής κλπ και 2ον δήλωση οτι παρέχει άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του, η οποία συνεπάγεται και άρση του τραπεζικού του απορρήτου για τα τελευταία πέντε έτη πριν την υποβολή της αίτησης.
 1. Η αίτηση συνυπογράφεται από το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
 5η Τι είναι ο προέλεγχος επιλεξιμότητας ( Άρθρο 73)
 Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης. Ωστόσο αν κριθεί επιλέξιμος, αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος (άρθρο 78).
6η Ποια είναι η Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης; Τι ισχύει όταν απόλλυται η ρύθμιση (Άρθρο 74 – 80)
Αυτά που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, είναι μεταξύ άλλων τα εξής:
 1. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν.
 1. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.
 1. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύμβασης.
 1. Η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει της ρύθμισης, ήτοι η καθυστέρηση καταβολής των δόσεων του να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων (Άρθρο 80).
 1. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα, μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
7η Ποιοι είναι οι όροι προστασίας της κύριας κατοικίας; (Άρθρο 75)
 1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 1. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
8η Ποια είναι η συνεισφορά Δημοσίου; (Άρθρο 76)
 1. Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75. Η συνεισφορά του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.
 1. Η αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας, καθώς και σε κάθε στοιχείο σχετικό με τη δίκη του άρθρου 77.
 1. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75.
 1. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος κλπ.
 1. Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 80 δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.
 1. Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα κατά το άρθρο 80, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα (9) μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.
 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80 ως προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά που κατέβαλε κατά το παρόν άρθρο.
9η  Μπορώ να προσφύγω στο Δικαστήριο εάν δεν ευδοκιμήσει η αίτησή μου; (Άρθρο 77)
 
Ο δανειολήπτης που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του, την προστασία της κύριας κατοικίας του με τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.
 
10η  Ποια είναι η προθεσμία προσφυγής στο Ειρηνοδικείο;
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανωτέρω προσφυγή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 74.
* ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι δικηγόρος & διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.